1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
2. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TALUKKO

 

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego http://talukko.com, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 

Słowniczek:

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy sprzedający Produkty na odległość za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych;

Strona produktowa – strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu Produktu) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Produkt – ruchomości znajdujące się w asortymencie na Stronie produktowej, w szczególności meble oraz towary drewniane.

 

Sklep internetowy prowadzony jest przez Talukko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marii Kuncewiczowej 4 (60 – 461 Poznań) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000621177, NIP: 7792443112, REGON: 364608120 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (dalej również jako ,,Sprzedawca”).

Ze Sprzedawcą Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@talukko.com, telefonicznie: 608 205 156 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej http://talukko.com, a także pisemnie na adres:

Talukko Sp. z o.o., ul. Marii Kuncewiczowej 4, 60 – 461 Poznań.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Produkty dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania ofert na Produkty umieszczone na Stronach produktowych Sklepu. Składanie ofert możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w serwisie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu lub dla podmiotów niezarejestrowanych, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, w tym podanie adresu dostawy, danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, NIP) wybranego sposobu płatności oraz wybranie zamawianego Produktu.

3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym ofertę jako kupującym a Sprzedawcą.

5. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

 

II. Warunki techniczne składania zamówień

1. Warunkiem technicznym korzystania z funkcjonalności Sklepu jest posiadanie poprawnie działającego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Do korzystania ze strony http://talukko.com, w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:

a) komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa Cookies i Java Script.

3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

III. Rejestracja

1. Sprzedawca może umożliwić rejestrację użytkowników w serwisie internetowym.

2. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail (jest loginem do Sklepu), hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. Usunięcie konta Klienta ze Sklepu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres hello@talukko.com.

6. Rejestracja konta nie jest wymagana do dokonania zamówienia w Sklepie, jednakże Sprzedawca może wprowadzać określone promocje i konkursy dla zarejestrowanych Klientów.

 

IV. Zamówienia

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej należy: wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia znajdujący się na Stronie produktowej, kliknąć przycisk „przejdź do sklepu”, następnie w przypadku produktów z kolekcji Koobik należy wybrać kolor kubika lub kubików, tj. wymiennych otwartych półek spośród kilku dostępnych kolorów, kliknąć przycisk ,,dodaj do koszyka”, wybrać formę dostawy zamawianego Produktu (ewentualnie wniesienie Produktu), uzupełnić formularz zamówienia, wybrać formę płatności za zamawiany Produkt, zaakceptować regulamin sklepu, potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku ,,zamawiam i płacę”, dopisać w polu UWAGI inne istotne informacje. Przez kliknięcie przycisku ,,zamawiam i płacę” Klient składa zamówienie.

4. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przysłanie do Klienta dokumentu potwierdzającego cenę i warunki zakupu. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.

5. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

6. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sprzedawcę czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę w związku z zawarciem umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale VII Regulaminu.

7. Zamówienie jest dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem firmy kurierskiej, w tym z dodatkowo płatną możliwością wniesienia Produktu lub poprzez odbiór osobisty. Ze względu na rodzaj Produktów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Z uwagi na gabaryty mebla, Klient powinien zapewnić dodatkową osobę/osoby w celu wniesienia mebla do wnętrza budynku.

 

V. Cena produktów oraz formy płatności

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zawiera podatek VAT (23%) i nie obejmuje kosztów dostawy.

2. Dostawa Produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na Stronie produktowej.

3. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny w zależności od zamówionego Produktu i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.

4. Przed dokonaniem zamówienia Klinowi wskazana będzie łączna kwota jaką będzie musiał uiścić w związku z dokonaniem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, w tym kosztami dostawy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach :

a) przelewu elektronicznego w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

b) przelewu bankowego – realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, przy czym Klient powinien dokonać wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, pod rygorem pozostawienia zamówienia bez rozpatrzenia i zwrotu ewentualnie wpłaconych środków.

7. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

8. W przypadku braku dokonania płatności w formie przelewu elektronicznego, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep bezpośrednio po złożeniu zamówienia i odesłaniu Klienta przez serwis na stronę internetową podmiotu realizującego płatność umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

9. Wydanie Produktu nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 42 (czterdziestu dwóch) dni od daty zawarcia umowy, przy czym wydanie Produktu uzależnione jest od dokonania płatności przez Klienta. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W wypadku, gdyby wydanie Produktu miało nastąpić w terminie dłuższym niż 42 dni, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji lub Konsument może od umowy odstąpić.

 

VI. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad, co oznacza, że Produkt:

a) ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie zupełnym.

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Produkt jest wadliwy, Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest ograniczona do odpowiedzialności wynikającej z  udzielonej gwarancji.

3. Gwarancja obejmuje braki produkcyjne, złamania i pęknięcia materiału. Warunkiem uznania roszczenia gwarancyjnego jest użytkowanie produktów w warunkach i w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Szczegółowy opis sposobu użytkowania produktu (w tym transport, montaż, stawianie, mocowanie, obciążanie, temperatura, wilgotność i światło, powierzchnia i zniekształcenia, użytkowanie w obecności dzieci) oraz sposób konserwacji i czyszczenia produktu zostały opisane w załączonej do produktu instrukcji. Warunkiem roszczenia gwarancyjnego jest dokładne zapoznanie się i postępowanie zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania produktu.

4. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po momencie przekazania produktów klientowi, w tym zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio  przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, montowane, podłączane, przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich metod lub środków czystości. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu, w wilgotnym otoczeniu lub wykorzystywany w warunkach innych niż domowe. Gwarancja nie obejmuje różnic w kolorze i strukturze forniru, gdyż jest to naturalną konsekwencją jego pochodzenia.

5. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zaobserwowanych wadach. W przypadku konieczności odesłania Produktu do Sklepu, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu wraz z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres hello@talukko.com lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.

6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

10. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Sprzedawcą z tytułu sprzedawanego Produktu może być zakończony polubownie w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich, przed sądem polubownym prowadzonym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, a także Konsumenci mogą podejmować próby rozstrzygania sporów za pomocą platformy ODR (ec.europa.eu/odr). Nadto Konsument może dochodzić roszczeń związanych z Umową na drodze postępowania sądowego.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Produktu do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego pod Regulaminem, jednakże nie jest to obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle podpisane oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.

2. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. Zwracany Produkt należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia.

5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części VIII regulaminu „Zwrot należności”.

6. Koszt zwrotu Produktu obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży wynikające z niniejszego rozdziału, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.

 

VIII. Zwrot należności

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sprzedawca może jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania zwrotnego Produktu.

2. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

3. Zwrot płatności dokonanych przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, który wskaże Klient po wezwaniu go do przesłania numeru tego rachunku bankowego. W braku takiej możliwości zwrot należności nastąpi przekazem pocztowym.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

3. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2017 r.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają prawa nabytych Klientów.

 

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies strony internetowej i sklepu internetowego www.talukko.com 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością Talukko Sp. z o.o., znajdującego się pod adresem www.talukko.com (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.

2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Talukko Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kuncewiczowej 4, 60 – 461, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000621177, NIP: 7792443112, zwany dalej „Administratorem”.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rejestracją i korzystaniem z serwisu internetowego i/lub sklepu internetowego www.talukko.com. Użytkownik przekazując swoje dane osobowe, wyraża zgodę na to, że dane te będą wykorzystane.

5. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze sklepu internetowego www.talukko.com, są to w szczególności dane, które są podawane zakładając konto w sklepie internetowym, zapisując się na newsletter czy składając zamówienie. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:

(a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w formularzach kontaktowych) lub formularzach aplikacji internetowej live chat,

(b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),

(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

6. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).

7. W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4 powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym:

(a) sprzedaży i dostawy zamówionego towaru

(b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych

(c) założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie www.talukko.com

(d) wysyłania wiadomości e-mail z informacją o statusie zamówienia

(e) kontaktu w przypadku trudności z dostarczeniem zamówienia

(f) udzielania odpowiedzi na pytania

(g) wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych

(h) wykonania bezpłatnej usługi przechowywania („zapamiętania”) danych w ramach konta klienta

(i) reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru

(j) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń

(k) marketingowych

(l) dokonywania płatności

(m) archiwalnych

(n) wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,

(o) wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, usługi księgowe i prawne. W szczególności Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i dostawy zamówionego towaru, w związku z czym są przekazywane następującym podmiotom:

(a) operatorzy systemów informatycznych,

(b) operatorzy systemów płatności,

(c) firmy logistyczne,

(d) firmy kurierskie i poczta polska,

(e) producent produktów, tj. firma Pagok-meble Sp. z o.o.

(f) operatorzy płatności.

4. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:

(a) imię i nazwisko,

(b) nazwę firmy,

(c) adres

(d) numer telefonu kontaktowego,

(e) adres e-mail,

(f) adresy IP.

5. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.

6. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.

7. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.

8. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, lub poprzez aplikację internetową (live chat).

9. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

10. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.

11. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

III. Piki cookies

1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2. Niniejsza strona internetowa www.talukko.com oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:

(a) do zapamiętywania preferencji Użytkowników oraz przechowywania ich danych do logowania,

(b) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

3. W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

4. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

5. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.talukko.com i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

6. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.talukko.com i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.talukko.com i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://talukko.com/kontakt/, poprzez wiadomość e-mail na adres: hello@talukko.com bądź pocztą tradycyjną na adres Talukko Sp. z o.o. ul. Kuncewiczowej 4, 60 – 461 Poznań.

2. Strona internetowa www.talukko.com lub jej podstrony mogą zawierać linki do innych portali, których zawartość jest poza kontrolą Administratora. Odwiedziny na takich stronach mogą się wiązać z naruszeniem prywatności, za co w żaden sposób Administrator nie bierze odpowiedzialności. Linki zamieszczane są jedynie po to, by ułatwić znalezienie konkretnych informacji.